Jednorazový príspevok 100 eur – kto oň môže žiadať?

Autor: spokojná mama

V októbri vláda schválila 2. inflačný balík jednorazovej pomoci. Opäť sa jedná o pomoc pre tých najzraniteľnejších zvládnuť zvýšené výdavky na energie, bývanie či stravu v dôsledku vysokej inflácie. 2.balík je určený tým skupinám ľudí, ktoré neboli zahrnuté v 1. balíku pomoci. Väčšine sa táto pomoc vypláca automaticky, avšak sú aj skupiny ľudí, ktorí si o jednorazový príspevok musia sami požiadať.

 

Kto dostane príspevok automaticky?

  • Prvou skupinou sú nezaopatrené deti, ktoré sa narodili od 1. júna do 31. októbra.
  • Druhú skupinu tvoria nízkopríjmové osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom sa myslelo najmä na tých, na ktorých nikto nepoberá opatrovateľský príspevok alebo príspevok na asistenciu a preto boli vynechaný v rámci 1. balíka.
  • Tretia skupina sú siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok.
  • Ďalšia skupina, na ktorú sa myslelo, sú tie domácnosti v hmotnej núdzi, ktorým nevznikol nárok v rámci 1. balíka.

 

Kto musí o príspevok požiadať?

  • Prvá skupina sú nezaopatrené deti, na ktoré bolo súdom určené výživné nižšie ako 150 eur. Žiadateľom je fyzická osoba, ktorá je plnoletým nezaopatreným dieťaťom alebo rodič maloletých nezaopatrených detí. Rodič viacerých detí podáva len jednu žiadosť za všetky deti, pričom treba k žiadosti priložiť aj posledné rozhodnutie súdu o určení výšky výživného.
  • Ďalšiu skupinu tvoria odchovanci centier pre deti a rodiny, ktorí opustili detské domovy a rovnako osoby, ktorým bola ukončená náhradná starostlivosť a odišli z náhradných rodín v období od konca apríla 2020 až do konca októbra 2022 z dôvodu dovŕšenia plnoletosti. K žiadosti netreba nič prikladať, splnenie podmienok si overuje úrad sám.

Tieto skupiny ľudí si musia o príspevok požiadať najneskôr do 31.12.2022 na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť je možné podať osobne, poslať poštou alebo úplne jednoducho elektronicky. Podrobnejšie informácie aj žiadosti nájdete na stránke UPSVAR.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť