Nástup do školy: Odklad – je moje dieťa už na školu pripravené?

Autor: Paula

Nie každé šesťročné dieťa v septembri nastúpi do prvej triedy. Mnohé rodiny riešia odklad začiatku školskej dochádzky. Viete, ako pri žiadosti o odklad postupovať?

 

Začiatok povinnej školskej dochádzky

Povinná školská dochádzka u nás na Slovensku platí pre všetky deti od veku 6 rokov. Už päťroční predškoláci však majú predprimárne vzdelávanie v poslednom ročníku materskej školy povinné. Táto povinná „škôlkarská dochádzka“ trvá teda jeden rok. Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní stanovuje, že povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

To, či je dieťa už dostatočne zrelé na školu, alebo by ešte potrebovalo počkať, si, samozrejme, ako prví všimnú rodičia, ktorí sú s dieťaťom najčastejšie. Avšak nie vždy sa to dá jednoznačne určiť. V niektorých prípadoch si rodičia nemusia všimnúť určité prejavy dieťaťa, ktoré naznačujú potrebu odkladu, a ktorým nevenovali špeciálnu pozornosť, pretože sa domnievali, že sú bežné a u detí normálne. Práve preto sú tu odborníci – pedagógovia, psychológovia, či logopédi, ktorí vedia objektívne zhodnotiť stav dieťaťa a najmä jeho spôsobilosť a zrelosť.

Zápis do školy

Zápis detí do školy sa zvyčajne koná v apríli. Miesto a čas zápisu určuje zriaďovateľ školy. Preto treba sledovať internetovú stránku školy, do ktorej chcete svoje dieťa zapísať. Riaditeľ musí najneskôr 15 dní pred zápisom zverejniť termín zápisu, ako aj ďalšie informácie, ktoré rodičia k zápisu potrebujú. Budúceho prváka vezmite na zápis so sebou. Aj keď väčšinu vecí vybavujú rodičia, zvyčajne sa pani učiteľka porozpráva aj s dieťaťom, ktoré od nej môže tiež dostať k vypracovaniu zopár drobných úloh. Aj na základe toho si môže pedagóg všimnúť, či dieťa potrebuje odklad, alebo nie.

Na zápis do školy treba so sebou priniesť:

– občiansky preukaz rodiča
– rodný list dieťaťa
– doklad o zdravotnom stave dieťaťa (v prípade potreby)

Okrem toho od vás v škole budú vyžadovať tieto údaje:

– meno a priezvisko dieťaťa, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, národnosť, štátna príslušnosť
– meno a priezvisko rodiča, rodné priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, kontakty na účel komunikácie (telefónne číslo, e-mail)

Ak už vopred viete, že z rôznych dôvodov svoje školopovinné šesťročné dieťa ešte do školy dať nechcete a budete žiadať o odklad, informujte o tom pani učiteľku už pri zápise.

Nástup do školy: odklad

Zákon o výchove a vzdelávaní definuje povinnú školskú dochádzku ako desaťročnú, ktorá trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Začiatok povinnej školskej dochádzky sa týka šesťročných detí. Niekedy, ak dieťa vo veku 6 rokov ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, je však potrebný odklad. Čo to vlastne je?

Odklad povinnej školskej dochádzky

Odklad znamená, že šesťročné dieťa ešte nenastúpi do prvého ročníka, ale jeho nástup do školy sa presunie na neskôr. Stáva sa tak z rôznych dôvodov, najčastejšie ide o zdravotný stav dieťaťa, alebo o fakt, že dieťa ešte nie je vývojovo spôsobilé zasadnúť do školskej lavice.

Odklad v takej podobe, ako sme ho všetci poznali, je však už minulosťou. Od 1. januára 2021 je zrušený. Znamená to, že sa zmenili aj podmienky, za akých možno o odklad požiadať. Už sa oň nežiada u riaditeľa školy, ale postupuje sa cez materskú školu, ktorú dieťa navštevovalo.

Ak teda po dovŕšení 6. roku života dieťa nie je na školu zrelé (nedosiahlo školskú spôsobilosť), rodičia predložia riaditeľovi materskej školy príslušné doklady, a ten na ich základe rozhodne o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania. Informovať treba aj riaditeľa základnej školy, avšak žiadosť sa podáva riaditeľovi škôlky. Zjednodušene povedané, keď dieťa potrebuje odklad, žiadate oň u riaditeľa materskej školy, ktorý rozhodne o tom, že vaše dieťa bude môcť ešte naďalej chodiť do škôlky.

Vybavujeme odklad

Odklad povinnej školskej dochádzky sa teda po novom vybavuje u riaditeľa škôlky. Potrebujete na to tieto doklady:

– písomný súhlas všeobecného detského lekára
– písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
– informovaný súhlas zákonného zástupcu

 

 

Medzi zložky systému výchovného poradenstva a prevencie, kam sa môžete obrátiť, patria zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie, centrum špeciálnopedagogického poradenstva, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, školský psychológ,  sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, koordinátor prevencie. Všetky kontakty a adresy nájdete na stránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Keď vám riaditeľ škôlky vydá rozhodnutie o tom, že dieťa bude naďalej navštevovať škôlku, jeho kópiu musíte odovzdať príslušnej základnej škole, v ktorej ste s dieťaťom absolvovali zápis. Škola následne rozhodne o neprijatí žiaka s odôvodnením, že dieťa pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Potrebuje vaše dieťa odklad? Toto si všímajte

Je viacero faktorov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v tom, či dieťa je už zrelé a schopné zaradiť sa medzi školákov. Najčastejšie ide o spôsobilosť v zmysle správnej výslovnosti, sústredenia, sebaobslužných činností a správania sa v kolektíve.

Dieťa potrebuje odklad, ak:

– má problémy s výslovnosťou
– nedokáže formulovať vety
– nevie sa sústrediť
– má problém zapamätať si vetu
– nevie samostatne jesť
– nedokáže sa samé obliecť, vyzliecť
– nekladie otázky, nie je zvedavé
– nepozná svoje údaje (napríklad adresu, vek)
– dieťa je netrpezlivé a neobsedí na mieste
– má určité zdravotné komplikácie
– narodilo sa medzi májom a augustom
– nedokáže nakresliť postavu so všetkými jej časťami (hlava, telo, končatiny)
– má problém orientovať sa v priestore (ukázať, kde je hore, dole, vľavo, vpravo)

Ak si nie ste niečím istí, nebojte sa vyhľadať pomoc detského školského psychológa alebo výchovného poradcu. Nástup do školy je predsa veľká udalosť a dôležitý míľnik v živote dieťaťa. Nič netreba podceniť a koniec – koncov, ani uponáhľať. Keď sa vám zdá, že váš drobec by ešte potreboval o rok dlhšie pobudnúť v škôlke, nie je to žiadna hanba. Jeho potreby sú veľmi individuálne a prvoradé.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť