Dovŕšilo vaše dieťa 3 roky? Túto povinnosť máte voči ÚPSVaR

Autor: spokojná mama

Mnoho rodičov o tejto povinnosti nevie a ostávajú prekvapení, keď dostanú výzvu, aby sa osobne dostavili na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, alebo bezodkladne zaslali požadované tlačivá.  Ak si však túto povinnosť nesplníte, štát vám môže prestať vyplácať prídavok na dieťa. Ak máte doma 3 ročné dieťa, máte takúto povinnosť voči úradu.

 

3 ročné dieťa a povinnosť voči úradu

V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa je oprávnená osoba (rodič) povinná po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa oznámiť platiteľovi prídavku na dieťa písomne, alebo elektronicky (so zaručeným elektronickým podpisom), akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto dieťa.  Podľa zákona tak musíte urobiť do 8 dní od dovŕšenia troch rokov dieťaťa. Ak si to celé podáme jednoduchšie, na úrad ste povinný nahlásiť, či po dovŕšení troch rokov dieťa navštevuje škôlku, ostáva s vami doma, alebo sa o neho bude starať opatrovateľka, či starí rodičia.

 

Ako podať oznámenie?

Oznámenie podávate úradu na osobitnom tlačive, ktoré sa nachádza na stránke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Tlačivo musí podať osoba oprávnená o starostlivosť dieťaťa, ktorá prídavok na dieťa poberá, teda v obvyklom prípade rodič dieťaťa. Vyplnené oznámenie môžete poslať na príslušný úrad poštou, zaniesť ho tam osobne, alebo ho môžete podať elektronicky, cez portál www.slovensko.sk

 

 

Čo sa stane, ak tlačivo nepodáte

Ak v stanovenej lehote nepreukážete požadované doklady a skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie nároku na prídavok na dieťa, úrad rozhodne o zastavení prídavku na dieťa. Urobí tak podľa zákona od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už prídavok vyplatil. Prídavok na dieťa je od 1. januára 2023 zvýšený na dvojnásobnú sumu, oproti predchádzajúcemu roku a aktuálne sa vypláca vo výške 60 eur.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť