Vnímavé obdobie u detí a jeho význam v ich živote

Autor: spokojná mama

Čo vlastne je vnímavé obdobie dieťaťa podľa Márie Montessori, sme si rozobrali v predchádzajúcom článku. Na jednotlivé senzitívne obdobia a ich význam v živote dieťaťa sa teraz, ako sme sľúbili,  pozrieme podrobnejšie.

 

Vnímavé obdobie pre poriadok

Okolo 8. mesiaca dieťa objavuje stálosť predmetu, zistí, že hoci sa na niečo prestane pozerať, aj tak to stále existuje, nezávislé od neho. Poriadok mu pomáha prejsť touto fázou. Dieťa zažíva veľké množstvo nových skúsenosti. Poriadok v jeho spôsobe vnímania mu ich pomôže lepšie utriediť a usporiadať. Záchytné body mu pomôžu ukotviť sa v realite: rovnaký predmet na rovnakom mieste, rovnaká vôňa, hlas, rovnaká pozornosť. Je to napríklad rovnaké usporiadanie nábytku v dome či vždy tá istá mamina vôňa. Zmeny v týchto zvyklostiach dieťaťa môžu spôsobiť jeho rozrušenie a následný plač. Stabilné zmyslové prostredie podporuje zdravý duševný rozvoj dieťaťa.

Neskôr môže tento poriadok panujúci (alebo nie) v jeho prostredí ovplyvniť jeho schopnosť získavania podnetov, pocit bezpečia rovnako ako dôveru v seba samého i v život.

 

Vnímavé obdobie pre pohyb

Je nesmierne dôležité rešpektovať a podporovať pohyb detí a ponúkať im nato vhodný priestor. Mali by sme sa zamyslieť nad používaním ohrádky, ktorá neslúži len na ochranu pred nebezpečenstvom. Prečo neprispôsobiť väčší priestor než ohrádku s jedným metrom štvorcovým ? Je veľmi dôležité zabezpečiť väčší priestor, ktorý sa bude vyvíjať spolu s dieťaťom.

Kým konanie dospelého človeka je sprevádzané myšlienkou, dieťa sa pohybuje preto, aby myšlienku a činnosť zjednotilo. Preto ten, kto bráni deťom v ich pohybe, brzdí rozvoj ich osobnosti. Podporovať pohyb neznamená učiť ich pohybu, ale rešpektovať slobodu pohybu. Keď sa dieťa môže premiestňovať bez akéhokoľvek obmedzenia, stane sa opatrným a schopným spadnúť bez toho, aby si ublížilo. Naopak dieťa, ktoré je vo svojom pohybe obmedzené, pretože je príliš chránené, sa ocitne pravdepodobnejšie v nebezpečenstve, je si totiž menej vedomé rizík a svojich hraníc.

 

 

Senzitívne obdobie pre jazyk

Toto vnímavé obdobie je kľúčové a začína hneď po narodení. Znovu sú potrebné podnety, hlasivky a sluch. Všetko potrebné pre rozprávanie sa musí precvičovať počas tohto obdobia. Je dôležité, aby boli deti čo najviac v kontakte s jazykom a súčasťou medziľudských vzťahov. Dôležité je: hovoriť na bábätko, opisovať mu, čo sa deje, všetko vyjadrovať slovami, opisovať každú našu činnosť. Napríklad: „Teraz vymeníme plienku, oblečiem ti tričko, pravá ruka, ľavá ruka a hotovo.“ V tomto období je žiadúce opisovať obrázky, predmety, situácie, čítať knihy, spievať, hovoriť a používať presné pojmy, bohatú slovnú zásobu. Dôležité je taktiež vedieť vyjadriť svoje pocity a vyzvať k tomu aj dieťa. Máme naozaj veľa príležitosti na rozvíjanie jazyka.

V rámci vnímavého obdobia je dôležité nevyžadovať príliš často ticho. A to platí už od raného detstva, pretože dieťa nám rozumie oveľa lepšie, než si myslíme.

 

Senzitívne obdobie pre cibrenie zmyslov

Najmä do veku šiestich rokov, dochádza u dieťaťa k cibreniu zmyslových vnemov. Zoskupuje ich, vyberá, pomenúva a triedi. Cibrenie zmyslov ide ruka v ruke s cibrením rozumu a táto práca je veľmi dôležitá. Čím viac podnetov prostredie ponúka, tým lepšie sa zmysly rozvíjajú. Je mnoho zábavných aktivít, ktoré slúžia dieťaťu na triedenie svojich vnemov. Umožnite deťom cítiť rôzne vône, dotýkať sa rôznych povrchov, ochutnávať nezvyčajné chute či počúvať hudbu.

 

 

Vnímavé obdobie pre malé predmety

Všímate si, že deti stále zaujímajú malé predmety? My sa samozrejme bojíme, aby ich neprehltli. Táto detská záľuba súvisí s cibrením citlivosti zmyslov. Je teda vhodné dať ich deťom k dispozícií, ale samozrejme pod dozorom!

 

Vnímavé obdobie pre sociálny vývoj

My ľudia sme bytosti nesmierne spoločenské. Naplnenie iba biologických potrieb k životu nestačí. Dieťa potrebuje mať vzťahy so svojim okolím. Aby prežilo, ale aj preto, aby dobre rástlo. V priebehu prvého roka sa dieťa začína odlišovať od svojej matky. Potom si postupne začína uvedomovať svoju osobnosť. Medzi 2. a 3. rokom sa o tom utvrdzuje a začína o sebe hovoriť v 3. osobe. Okolo 6 roku, potom čo si dieťa uvedomilo seba, si neustále uvedomuje druhých. Potom, čo veľa dostalo, je pripravené dávať. Má k druhým úplne nový postoj, chce im pomáhať. Po celý čas tohto vývoja potrebuje mať dieťa pocit bezpečia a to najmä v útlom detstve.

Pridať komentár

Mohlo by sa ti páčiť